O nas > Nasze cele

Celem Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty jest profesjonalna promocja turystyczna regionu Dorzecza Parsęty. Region Dorzecza Parsęty posiada ogromny potencjał turystyczny w postaci unikatowych walorów przyrodniczych i antropogenicznych, jednakże słaba promocja regionu sprawia, że jest on nadal „czarną plamą” na mapie Polski i Europy. Powstanie LOT-u sprawi, że region Dorzecza Parsęty stanie się atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym przez turystów zakątkiem Polski i Europy.

LOT Dorzecza Parsęty będzie miał szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie. Stanie się organizacją współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) i lokalnej branży turystycznej.

Jednym z zadań LOT-u Dorzecza Parsęty jest tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach, wydawanie materiałów promocyjnych oraz prowadzenie punktu informacji turystycznej.

LOT Dorzecza Parsęty stworzony został w wyniku suwerennej decyzji wszystkich, zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki podmiotów w regionie. Łącząc różne podmioty, doświadczenia i interesy zapewnią bardziej skuteczną i skoordynowaną promocję a także lepsze wykorzystanie, rozproszonych, jak dotąd środków promocyjnych.

LOT Dorzecza Parsęty jest stowarzyszeniem, co zapewnia równoprawny udział wszystkich członków oraz możliwość ubiegania się o środki z programów i funduszy UE.

Cele LOT Dorzecza Parsęty:
 • wspieranie rozwoju turystyki na terenie Dorzecza Parsęty,
 • kreowanie wizerunku Dorzecza Parsęty jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 • prowadzenie informacji turystycznej,
 • wspieranie tworzenia regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”,
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu Dorzecza Parsęty,
 • koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Dorzeczu Parsęty,
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy,
 • działanie na rzecz krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza,
 • doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych imprez turystycznych.