Statut
 
Statut

STATUT
 LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
DORZECZA PARSĘTY

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
 
§ 1

1.Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 1999r. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2.Organizacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

3.Organizacja jest stowarzyszeniem o charakterze apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym o celach niezarobkowych.

4.Organizacja prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa a w szczególności na rzecz swoich członków.

5.Organizacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty zwana dalej LOT Dorzecza Parsęty.

§ 3

1.Terenem działania LOT Dorzecza Parsęty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb realizacji swoich celów LOT Dorzecza Parsęty może także działać za granicą.

2.Siedzibą władz LOT Dorzecza Parsęty jest miasto Karlino.

§ 4

LOT Dorzecza Parsęty może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń wspierających rozwój gospodarczy, zainteresowanych rozwojem turystyki lub innych jeśli przynależność do nich jest zgodna z celami statutowymi LOT Dorzecza Parsęty.

§ 5

LOT Dorzecza Parsęty ma prawo używać pieczęci z napisem: Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty oraz posiadać odznakę organizacyjną zatwierdzoną przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i zakres działania LOT Dorzecza Parsęty

§ 6

Celem działalności LOT Dorzecza Parsęty jest:

1.kreowanie wizerunku Dorzecza Parsęty i okolic jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

2.integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu Dorzecza Parsęty,

3.zwiększanie liczby turystów odwiedzających region Dorzecza Parsęty,

4.wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów w regionie Dorzecza Parsęty,

5.stworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”,

6.działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej regionu Dorzecza Parsęty,

7.koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w regionie Dorzecza Parsęty,

8.kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,

9.stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,

10.wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki,

11.propagowanie idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki regionu Dorzecza Parsęty,

12.działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

13.występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

14.działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

15.prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza,

16.doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych imprez turystycznych.

§ 7

Podstawowe zadania LOT Dorzecza Parsęty to:

1.promocja regionu Dorzecza Parsęty w kraju i za granicą w szczególności poprzez:

a)organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu Dorzecza Parsęty na targach i wystawach;

b)organizowanie imprez promocyjnych;

c)publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych;

d)organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.

2.inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych,

3.organizacja i prowadzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc,

4.inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych,

5.wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizacje celów statutowych LOT Dorzecza Parsęty,

6.delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp. mających wpływ na rozwój turystyki,

7.prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej Dorzecza Parsęty,

8.opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych,

9.współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi Lokalnymi i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz rozwoju turystyki.

10.popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki,

11.podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.

§ 8

Dla realizacji zadań statutowych oraz w celu pozyskania środków na ich realizację LOT Dorzecza Parsęty może prowadzić działalność gospodarczą oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą oraz przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych, przy zachowaniu w tym zakresie obowiązujących przepisów. Dochód z tych działalności przeznaczony może być wyłącznie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie LOT Dorzecza Parsęty dzielą się na:

1.zwyczajnych,
2.wspierających,
3.honorowych.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym mogą być:

A - osoby fizyczne zainteresowane rozwojem szeroko rozumianej turystyki w regionie Dorzecza Parsęty,

B - osoby prawne, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, przedsiębiorcy sektora usług turystycznych oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie, akceptujące Statut LOT Dorzecza Parsęty.

2.Członkiem LOT Dorzecza Parsęty może być również cudzoziemiec, nie mający miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, nie będąca członkiem zwyczajnym, popierająca działalność LOT Dorzecza Parsęty, udzielająca LOT Dorzecza Parsęty pomocy oraz akceptująca Statut LOT Dorzecza Parsęty.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla LOT Dorzecza Parsęty. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty.

§ 13

1.Status członka zwyczajnego, z chwilą rejestracji LOT Dorzecza Parsęty, nabywają założyciele LOT Dorzecza Parsęty.

2.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)uczestniczenia w Walnych Zebraniach LOT Dorzecza Parsęty z głosem stanowiącym,

2)wybierać i być wybieranym do władz LOT Dorzecza Parsęty,

3)zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz LOT Dorzecza Parsęty,

4)korzystać z pomocy i urządzeń LOT Dorzecza Parsęty.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo:

1)uczestniczenia w Walnych Zebraniach LOT Dorzecza Parsęty z głosem doradczym,

2)uczestniczenia w pracach Rady Programowej,

3)zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz LOT Dorzecza Parsęty,

4)korzystać z pomocy i urządzeń LOT Dorzecza Parsęty.

§ 16

Członkowie zwyczajni LOT Dorzecza Parsęty mają obowiązek:

1)brania czynnego udziału w realizacji zadań LOT Dorzecza Parsęty,

2)przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz LOT Dorzecza Parsęty,

3)regularnego opłacania składek członkowskich,

4)dbania o dobre imię LOT Dorzecza Parsęty.

§ 17

Członkowie wspierający mają obowiązek:

1)aktywnego popierania działalności statutowej LOT Dorzecza Parsęty,

2)udzielania pomocy i wspierania majątkowego LOT Dorzecza Parsęty.

§ 18

1.Członkostwo w LOT Dorzecza Parsęty ustaje wskutek:

1/ wystąpienia członka, zgłoszone pisemnie Zarządowi LOT Dorzecza Parsęty;

2/ skreślenie z listy członka LOT Dorzecza Parsęty na mocy decyzji Zarządu;

3/ wykluczenie członka z LOT Dorzecza Parsęty na mocy decyzji Zarządu;

4/ rozwiązania LOT Dorzecza Parsęty lub osoby prawnej będącej członkiem LOT Dorzecza Parsęty;

5/ zaprzestania działalności przez osobę prawną lub śmierć osoby fizycznej – członka LOT Dorzecza Parsęty

2.Członek LOT Dorzecza Parsęty może być przez Zarząd skreślony z listy członków LOT Dorzecza Parsęty, jeżeli:

1/ nie bierze udziału w realizacji zadań i celów LOT Dorzecza Parsęty;

2/ zalega z opłatą składek członkowskich powyżej 3 miesięcy;

3.Członek LOT Dorzecza Parsęty może zostać przez Zarząd wykluczony z LOT Dorzecza Parsęty lub zawieszony w prawach członka, jeżeli działa wbrew istotnym interesom LOT Dorzecza Parsęty naruszając postanowienia Statutu bądź uchwały władz LOT Dorzecza Parsęty, swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność LOT Dorzecza Parsęty lub naraża ją na straty finansowe.

4.Członek LOT Dorzecza Parsęty może decyzją Zarządu zostać zawieszony w prawach członka na okres do 6 miesięcy.

5.Od decyzji Zarządu LOT Dorzecza Parsęty w sprawie skreślenia, wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka służy odwołanie do Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu LOT Dorzecza Parsęty w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 19

Członkowie władz LOT Dorzecza Parsęty mogą otrzymywać zwroty kosztów poniesionych podczas załatwiania spraw LOT Dorzecza Parsęty, w tym kosztów podróży i diet.

ROZDZIAŁ IV

Władze i organa doradcze LOT Dorzecza Parsęty

§ 20

1.Władzami LOT Dorzecza Parsęty są:

1/ Walne Zebranie,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

2.Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.

3.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

§ 21

Organem doradczym i opiniodawczym LOT Dorzecza Parsęty jest Rada Programowa.

§ 22

1.Osoby Prawne - członkowie zwyczajni i wspierający uczestniczą w pracach LOT Dorzecza Parsęty poprzez swoich przedstawicieli.

2.Każdego członka – osobę prawną, reprezentuje jeden przedstawiciel.

3.Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 2 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§ 23

1.Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz LOT Dorzecza Parsęty zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.Na posiedzeniach plenarnych zwołanych w drugim terminie quorum, o którym mowa w ust. 1 nie obowiązuje. Posiedzenie plenarne w drugim terminie może się odbyć najwcześniej 30 minut po pierwszym terminie, bez konieczności dodatkowego powiadamiania.
 

3.Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi postanowienie statutu bądź uchwała władz LOT Dorzecza Parsęty.

4.W sprawach osobowych, na wniosek członka zwyczajnego LOT Dorzecza Parsęty, zarządza się głosowanie tajne.

5.Oceny, stanowiska i decyzje przyjmowane są przez władze LOT Dorzecza Parsęty w formie uchwał.

6.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

§ 24

1.Zarządowi i Komisji Rewizyjnej LOT Dorzecza Parsęty przysługuje prawo dokonywania zmian w swoich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania bądź rezygnacji członków tych organów.

2.Odwołanie może nastąpić:

1/ na wniosek podmiotu delegującego;

2/ na skutek ustania członkostwa w LOT Dorzecza Parsęty członka władz bądź reprezentowanego przez niego podmiotu.

3/ na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

3.W razie zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu obu tych organów z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

4.Wymienione w ust. 3 decyzje podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty.

Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty

§ 25

Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty jest najwyższą władzą LOT Dorzecza Parsęty.

§ 26

1.Do kompetencji Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty należy w szczególności:

1/ uchwalenie zmian Statutu;

2/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych LOT Dorzecza Parsęty;

3/ uchwalenie programów działania LOT Dorzecza Parsęty;

4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu;

5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6/ coroczne głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu;

7/ skreślony;

8/ nadawanie godności członka honorowego LOT Dorzecza Parsęty;

9/ zatwierdzanie budżetu, wysokości wpisowego i składek członkowskich;

10/ podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć;

11/ podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność LOT Dorzecza Parsęty i jej organów;

12/ upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek;

13/ ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom organów LOT Dorzecza Parsęty;

14/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną Radę Programową i członków LOT Dorzecza Parsęty;

15/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia z LOT Dorzecza Parsęty, bądź zawieszenia w prawach członka;

16/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania LOT Dorzecza Parsęty i przekazania jej majątku.

2.Uchwały w sprawach określonych w ust.1 pt. 1, 16 wymagają dla swej ważności większości co najmniej 2/3 liczby głosów.

§ 27

Walne Zebrania LOT Dorzecza Parsęty mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 28

1.Zwyczajne Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty jest zwoływane co najmniej raz do roku nie później niż do końca kwietnia.

2.Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Walnego LOT Dorzecza Parsęty ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty.

§ 29

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków LOT Dorzecza Parsęty.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty jest zwoływane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku w sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.

3.Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków LOT Dorzecza Parsęty nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty.

§ 30

1.W Walnym Zebraniu LOT Dorzecza Parsęty biorą udział:

1/ z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni LOT Dorzecza Parsęty;

2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej jeżeli nie są delegowani na Walne, członkowie Rady Programowej, członkowie Honorowi oraz osoby zaproszone.

2.We wszelkich głosowaniach delegowanemu przysługuje jeden głos.

3.Sposób wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Wyboru Władz LOT Dorzecza Parsęty.

§ 31

Ukonstytuowanie Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów na pierwszych zebraniach, którym przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty. Pełne ukonstytuowanie władz LOT Dorzecza Parsęty musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty.

Zarząd

 

§ 32

Zarząd jest organem zarządzającym LOT Dorzecza Parsęty.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)reprezentowanie LOT Dorzecza Parsęty na zewnątrz,

2)kierowanie działalnością LOT Dorzecza Parsęty pomiędzy Walnymi Zebraniami LOT Dorzecza Parsęty,

3)realizowanie uchwał Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty,

4)zaciąganie zobowiązań w imieniu LOT Dorzecza Parsęty w ramach uchwalonego budżetu,

5)zwoływanie Walnego Zebrania LOT Dorzecza Parsęty,

6)powoływanie członków Rady Programowej,

7)zarządzanie majątkiem LOT Dorzecza Parsęty,

8)powoływanie biura LOT Dorzecza Parsęty, jego dyrektora oraz głównego księgowego lub zlecenie wykonywania funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom,

9)opracowanie regulaminu pracy Zarządu,

10)określenie zakresu pracy biura LOT Dorzecza Parsęty i nadzór nad nim,

11)przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków LOT Dorzecza Parsęty,

12)określenie sposobu pobierania składek członkowskich.

§ 34

1.Zarząd składa się z 6 - 15 osób w tym: Prezesa, 1-3 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu.

2.Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty.

3.Zarząd wybierany jest z pośród przedstawicieli nast. Sektorów:

- administracji lokalnej,
- przedsiębiorców.

4.Sektory o których mowa w ust. 3 powinny być reprezentowane w Zarządzie w równych proporcjach.

5.W wyjątkowych przypadkach uchwałą 2/3 głosów Walne Zgromadzenie może odstąpić od ustaleń ust.3 i 4.

6.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes LOT Dorzecza Parsęty, lub pod jego nieobecność jeden z wiceprezesów, stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7.W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 35

1.Zarząd swoje funkcje kierowania Organizacją wykonuje przy pomocy Biura LOT Dorzecza Parsęty.

2.Biurem LOT Dorzecza Parsęty kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym LOT Dorzecza Parsęty.

3.Dyrektor Biura wykonuje funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników Biura.

4.Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Prezes LOT Dorzecza Parsęty.

Komisja Rewizyjna

§ 36

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym LOT Dorzecza Parsęty.

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności LOT Dorzecza Parsęty;

2/ ocena działalności statutowej i finansowej LOT Dorzecza Parsęty oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami;

3/ żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności LOT Dorzecza Parsęty oraz określenia terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości;

4/ kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich; 5/ występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§ 37

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób.

2.Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz LOT Dorzecza Parsęty.

4.Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i określa funkcje członków Komisji.

5.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

6.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji w jego zastępstwie ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rada Programowa

§ 38

W skład Rady Programowej wchodzą, powołane przez Zarząd:

1.osoby mające poprzez swoje umiejętności i wiedzę, funkcje i działalność znaczący wpływ na rozwój turystyki,

2.chętni członkowie wspierający LOT Dorzecza Parsęty.

§ 39

Do zadań Rady Programowej należy:

1.Pomoc w opracowywaniu propozycji strategicznych działań LOT Dorzecza Parsęty.

2.Opiniowanie propozycji planów działań Zarządu oraz biura LOT Dorzecza Parsęty.

3.Opiniowanie planów finansowych LOT Dorzecza Parsęty.

4.Pomoc w działalności Władz LOT Dorzecza Parsęty.

§ 40

1.Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia kadencji Zarządu.

2.Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej.

3.Przedstawiciel Rady Programowej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4.Rada Programowa może spośród swoich członków powoływać zespoły problemowe. ROZDZIAŁ V Rozstrzyganie sporów

§ 41

1.Do rozstrzygania sporów LOT Dorzecza Parsęty może powołać Sąd Polubowny.

2.Sąd Polubowny pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty.

ROZDZIAŁ VI

Majątek LOT Dorzecza Parsęty

§ 42

Majątek LOT Dorzecza Parsęty stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

§ 43

1.Majątek LOT Dorzecza Parsęty pochodzi z:

1/ wpisowego i składek członków LOT Dorzecza Parsęty;

2/ dobrowolnych wpłat członków LOT Dorzecza Parsęty;

3/ dotacji, subwencji, darowizn;

4/ dochodów z majątku LOT Dorzecza Parsęty.

2.Wysokość wpływów wymienionych w ust. 1 pt. 1 określa Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty.

3.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej LOT Dorzecza Parsęty określa Zarząd.

§ 44

1.Do reprezentowania LOT Dorzecza Parsęty w sprawach zwykłych ma prawo każdy członek Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd.

2.Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis: Prezesa lub Wiceprezesa względnie osoby upoważnionej przez Prezesa.

3.Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych LOT Dorzecza Parsęty wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie Prezesa LOT Dorzecza Parsęty oraz Skarbnika lub dwóch przedstawicieli LOT Dorzecza Parsęty upoważnionych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu, rozwiązanie LOT Dorzecza Parsęty

§ 45

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 46

Rozwiązanie LOT Dorzecza Parsęty następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zebranie Walne większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 47

W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie LOT Dorzecza Parsęty określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.